Plastové okná a dvere , tel : , e-mail:  Kontakt   Výrobky   Ceny   Akcie   Bazár Faq
 

 
 Okná

 

 

 

 

 FAQ


• Ako vyberať okná
• Plast alebo drevo ?
• Prečo skla rosia ?
• Porovnanie cien
• Servis okien

ďalšie info >>>

 

 NOVÉ

 

 

 

 

Plastové okná, dodácie podmienky:


  Celá zmluva:

 

Dodacie podmienky ( vyňatok zo zmluvy o dodávke okien a dverí )


Dodávka a montáž bielych okien: maximálne do 21 pracovných dní po podpísaní zmluvy o dielo
Dodávka a montáž dverí PVC, farebných okien, eurookien : do 25-45 pracovných dní po uhradení zálohy


Záručná doba a zodpovednosť za vady:

1. Zhtoviteľ poskytuje na dielo záruku 5 rokov na okná ( plast, sklo, kovanie ), 2 roky na ostatok ( žaluzie, parapety, doplnky ). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
2. Pre prípad vady diela dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa vadu odstrániť bezplatnou opravou. Ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť poskytnutím nového bezchybného plnenia.
3. Objednávateľ je povinný reklamovať vady u zhotoviteľa písomne (i mailom) s následným doručením reklamácie poštou. V reklamácii objednávateľ popíše vadu a uvedie ako sa prejavuje. O odstránení reklamovanej vady bude vždy spísaný záznam v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a dátum jej odstránenia. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Ak bude reklamácia vybavená poskytnutím nového bezvadného plnenia platí na túto časť diela nová záruka podľa bodu 1 tohto článku zmluvy."


Cena diela :

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške: .................................€ s DPH. a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľná súčasť.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena uvedená v bode 1 tohto článku zmluvy bude upresnená a odsúhlasená zmluvnými stranami na základe výsledkov zamerania okien a podľa skutočne vynaložených vzájomne odsúhlasených nákladov.
3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením všetkých záväzkov podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov dopravy, zamerania, demontáže okien, likvidáciu starých okien a ich odvoz, montáž, vysprávky a murárske vysprávky."


Platobné podmienky:

1. Cenu za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi v týchto termínoch:
• do 5 dní po podpísaní zmluvy o dielo vo výške 50 % z ceny podľa bodu 1 čl. V. tejto zmluvy
• po ukončení diela: zostatok podľa bodu 2 čl. V. tejto zmluvy. "


  Celá zmluva:

 

 
Plastové okná a dvere